Våra kor är inte uppfödda för att så snabbt som möjligt bli mat.
De är avlade för att föda fina kalvar och ge mjölk under lång tid. När de inte
längre producerar tillräckligt med mjölk flyttar de till Kopensionatet. Här får
de äta gräs och växa i egen takt utan onaturliga tillskott och kraftfoder.

Kossor i hagen

H a g s h u l t s k o s s o r n a

5 fantastiska
fördelar med
kor

Svensk köttproduktion är en av världens mest
klimatvänliga produktioner

Världen behöver mer mat

År 2050 är vi 60% fler

Kött och mjölk är en viktig del av vårt proteinbehov. FN:s klimatpanel har uttalat att målet är att undvika klimatförändringar utan att försämra livsmedelsproduktionen.

Det är inte möjligt att producera mat
utan utsläpp men det är viktigt att vi
fokuserar på det naturliga kretsloppet.

Kor äter gräs

Kor äter det vi inte kan äta

Kor kan omvandla energin i gräs till både mjölk och kött. Vi kan också ha betande kor på marker där tex varken vete eller annan spannmål växer bra. Kort sagt växer korna av det som inte kan ge oss mat på annat sätt.

En positiv bieffekt är också att förutsättningarna för många insekter, fjärilar, vilda bin och fåglar ökar.

Hur jorden påverkar gräset

Ökad biologisk mångfald

Betesdjur skapar öppna artrika landskap

Betande djur hjälper till att förhindra att marker växer igen och de gödslar betesmarken naturligt. Flertalet av de svenska arter som hotas av utrotning gör det på grund av igenväxta betesmarker. Många arter har stor betydelse för människan genom tex pollinering av blommor och grödor och att de håller efter skadeinsekter.

Bete binder kol

Optimalt bete kan leda till positivt klimatbidrag

När djuren betar gräset stimuleras det att växa både ovan mark och i rotsystemet.
I luften tar gräset upp koldioxid samtidigt som
syre produceras. Djupare rötter skapar en ökad aktivitet i jorden, ända ner till 1 meters djup
och leder till ökad inlagring av kol i jorden.

Utsläpp från jordbruket är biologiskt

Klimatproblemen är fossila

Sverige släpper årligen ut ca 52 ton CO2-ekvivalenter. Boskapen står för ca. 4 % av
dessa. Utsläpp från fossila bränslen står för 80 %. Utsläppen från jordbruket är
biologiska källor och jordbruket binder också kol vilket inte produktion i tex
fabriker gör. Vi måste ersätta kol, olja och gas med förnybara biologiska resurser
från jord, skog och hav. Svensk djurgödsel blir tex. biogas.

Det gröna skiftet är inte möjligt utan jordbruk.
Vi kan odla mat på våra marker men inte på asfalt.

Källa:

Naturvårdsverket  LRF  Jordbruksverket  Frankelius.

Besök vår butik där det passar dig

Här hittar du ett härligt utbud av vårt eget kött och chark samt noga utvalda produkter från småskaliga mathantverkare.