Svenskt Sigill Klimatcertifierad – för ett minskat klimatavtryck

… och hållbarhet på riktigt!

För oss har hållbarhet och att värna om klimat, djur och natur varit båden grunden och basen i vårt verksamhet från start. Allt vi gör utgår från och bottnar i hållbarhet.

Eftersom det är många som pratar om hållbarhet ville vi hitta ett sätt att ”bevisa” och kunna visa för våra kunder att vi verkligen är det. Därför valde vi att certifiera oss via Svenskt Sigill och deras certifiering IP Nöt med tillägget Klimatcertifiering.

Svenskt sigill

Klimatmärkt mat

Svenskt Sigill Klimatcertifierad finns bara på mat och blommor från odlare och bönder som har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan. Det är forskningsbaserade och konkreta förändringar som görs i produktionen och som har stor effekt för att minska klimatpåverkan.

Sveriges enda klimatcertifiering för mat och blommor

Klimatmärkningen är ett tillägg till Svenskt Sigill. Väljer du produkter med den certifieringen får du mat producerad med god djuromsorg, miljöansvar, ökad biologisk mångfald och ett hållbart vattenuttag plus ett mindre klimatavtryck förstås.

De viktigaste reglerna för klimatcertifieringen, som leder till ett minskat klimatavtryck, handlar om val av foder, kvävegödselmedel, djurvälfärd och energieffektivisering. Svenskt Sigill Klimatcertifierad vilar på den senaste vetenskapen kring hur primärproduktionen kan minska sin klimatpåverkan.

kossorna
Klimatcertifierat nötkött ger lägre utsläpp

Nötkött som bär märket Svenskt Sigill Klimatcertifierad har bidragit med mindre utsläpp av växthusgaser än annat nötkött. Detta beror på att bonden har gjort allt för att minska sin klimatpåverkan. Genom att följa reglerna för klimatcertifieringen görs rätt saker i produktionen vilket leder till ett mer klimatsmart kött.

Forskare tar fram åtgärder

När Svenskt Sigill tar fram regler för klimatcertifieringen har Sveriges främsta forskare på matproduktion och klimat deltagit i arbetet. De analyserar vad som är de största utsläppskällorna på en gård och vad en bonde kan göra åt dem. I produktionen av nötkött har kon själv en stor klimatpåverkan genom metan från idisslingen. Men foder, gödsel och energi till stall och maskiner är också viktiga delar.

Lägre klimatavtryck med forskningsbaserade åtgärder

Bonden behöver följa strikta regler som kontrolleras av en oberoende revisor på plats på gården. För att minska klimatpåverkan måste bonden följa en lång rad forskningsbaserade åtgärder som gör att gårdens klimatavtryck minskas. Här är några exempel på regler för en klimatcertifierad nötköttsproduktion:

 • Friska djur som mår bra växer också bra. Djurhälsoprogram och uppföljning är viktigt för en minskad klimatpåverkan (alla våra medarbetare är utbildade i djurhälsa hos Växa).
 • Bonden analyserar fodret och utfodrar noga efter djurens näringsbehov och åtgärdar eventuellt foderspill (vi tar prover på varje skörd för att veta vad gräset innehåller för energi- och näringsnivåer)
 • Använder ingen soja eller oljepalmsprodukter från områden där odlingen ofta har en stor klimatpåverkan (vi ger våra kor endast vårt eget gräs skördat inom en radie av 2 km).
 • Använder redan idag sparsamt körsätt och gör energikartläggningar. Till 2028 är det 100% förnybar energi som gäller (vi är kör helt fossilfritt sedan 2022).
 • Vid odling av foder måste bonden se till att göra åtgärder som gör att mer kol binds i marken, till exempel lämna halm i fält efter skörd eller se till att marken är bevuxen under vintern (vi är med i Svensk Kolinlagring och har bidrag i forskningsarbetet med att kartlägga och optimera kolinlagring i marken)

Kor under träd

Djuren går alltid först

Det mest klimatsmarta sättet att föda upp kor för kött är att ha många djur på liten yta som inte får gå ut och beta och snabbt blir slaktfärdiga. Det tycker inte vi är acceptabelt. För det är också viktigt att djuren har ett bra liv för att köttet ska smaka gott i magen. Därför har vi regler som en klimatcertifierad bonde måste följa som säkerställer att djuren har det bra.

Till exempel måste bonden följa dessa regler:

 • Kor är betesdjur och därför ska kor gå ute och beta hela dygnet under betesperioden (självklart!)
 • Djuren ska ha en bekväm och hel golvyta  att vila på. Helt spaltgolv är inte tillåtet (våra kor är lösa och går i djup och fluffig halm, när de inte är ute)
 • Kor gillar att klia sig och få massage. Därför ska det finnas koborstar för alla lösgående djur (i ladugården finns massageborstar som startar automatisk när en ko går dit)
 • Om djuren haft skador vid slakt eller vid kontroll på gården så följer vi alltid upp vad det beror på. Bonden måste då göra åtgärder om hälsoläget hos korna försämras (det är extremt ovanligt hos oss. Vi har vårt friskvårdsprogram för kossorna, så vi är noga med att  de mår bra, följer upp om någon ko inte verkar pigg och vi ser till att de får veterinärvård omgående om och när det behövs)

Några av fördelarna med certifieringen

Svensk Sigill Klimatcertifiering är en certifiering som syftar till att verifiera och kommunicera en organisations eller produkts positiva klimatpåverkan.
Här är några fördelar och styrkor med att ha den här certifiering:

 1. Klimatmärkning och trovärdighet: Svensk Sigill Klimatcertifiering ger en tydlig indikation på att organisationen eller produkten har genomgått en rigorös granskning av dess klimatpåverkan. Certifieringen signalerar att man tar ansvar för att minska klimatutsläpp och bidra till en hållbar utveckling. Det ger trovärdighet och ökar förtroendet hos konsumenter, affärspartners och andra intressenter.
 2. Miljövänligt val: Certifieringen gör det enklare för konsumenter att göra miljövänliga val genom att identifiera och välja produkter eller tjänster med lägre klimatpåverkan. Det ger konsumenter möjlighet att göra medvetna val och bidra till en hållbar omställning.
 3. Minskad klimatpåverkan: Genom att genomgå en klimatcertifiering förbinder sig organisationer att minska sina klimatutsläpp. Certifieringen kan fungera som en drivkraft för att identifiera och genomföra åtgärder för att minska utsläpp, till exempel genom energieffektivisering, användning av förnybar energi eller minskning av transportrelaterade utsläpp. Det bidrar till att organisera och uppmuntra hållbara initiativ och hjälper till att minska den totala klimatpåverkan.
 4. Konkurrensfördel: Att ha en Svensk Sigill Klimatcertifiering kan vara en konkurrensfördel på marknaden. Konsumenter och företag blir allt mer medvetna om miljöfrågor och efterfrågar produkter och tjänster som har en positiv påverkan på klimatet. Genom att vara certifierad kan en organisation skilja sig från konkurrenterna och attrahera klimatmedvetna kunder och samarbetspartners.
 5. Samarbete och kunskapsutbyte: Certifieringen kan också fungera som en plattform för kunskapsutbyte och samarbete mellan olika organisationer som strävar efter att minska sin klimatpåverkan. Genom att delta i certifieringsprocessen får man tillgång till bästa praxis och expertis inom området och kan dra nytta av erfarenheter och lärdomar från andra aktörer.

Sammanfattningsvis tycker vi att Svensk Sigill Klimatcertifiering ger fördelar som trovärdighet, möjlighet för våra kunder att göra miljövänliga val, minskad klimatpåverkan, konkurrensfördelar och möjligheter till samarbete. Certifieringen hjälper organisationer och produkter att bli en del av den hållbara omställningen och att bidra till att minska de negativa effekterna av klimatförändringarna.

Läs gärna mer på Svenskt Sigills egen hemsida: svensktsigill.se

Besök vår butik där det passar dig

Här hittar du ett härligt utbud av vårt eget kött och chark samt noga utvalda produkter från småskaliga mathantverkare.